top of page

Privacyverklaring

Stichting Triskontakten, Zwijndrecht, vastgesteld door het bestuur d.d. 24 mei 2018.

 

1. Wie zijn wij
De Stichting Triskontakten is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar donateurs, adverteerders, sponsoren en relaties. Hierna zijn deze betrokkenen aangeduid als: “leden”, “het lid” en “u”. De contactgegevens van Stichting Triskontakten staan op de website www.triskontakten.nl en in het periodiek “TrisBlad”

2. Welke gegevens verwerken wij
In de administratie van Stichting Triskontakten leggen wij de volgende gegevens vast:

  1. Heer/ Mevrouw, voorletters, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats.

  2. E-mailadres, telefoonnummer en IBAN rek.nr.

  3. Peloton, lichtingsjaar en rang.

a. Verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening.
Welke gegevens we van onze “leden” verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. We verwerken in ieder geval: contactgegevens - naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Daarnaast verwerken wij de pelotons- en lichting gegevens die een” lid” aan ons heeft verstrekt.

 

b. Financiële gegevens.
Wij werken uitsluitend met de gegevens (naam + IBAN) die de bank ons verstrekt (bankafschriften). Deze gebruiken wij voor het controleren/administreren van de overboekingen.

 

c. Contactmomenten vastgelegd in verwerkingsregister.


d. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen
Wij bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in ons TrisBlad of op de website, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

a. Voor (verbetering van) onze dienstverlening.
Met persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met “leden” opnemen, het TrisBlad verzenden en “leden” op de hoogte stellen van activiteiten en aanbiedingen.

 

b. Risico’s verkleinen.
Wij gebruiken persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. We doen dit bijvoorbeeld wanneer een “lid” een formulier invult waarop deze zelf gegevens invult. Het doel van deze registratie is het voorkomen en aanpakken van fraude of ander misbruik van onze site. Wij zorgen voor goede beveiliging, bijvoorbeeld door het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.

4. De rechtsgrond om persoonsgegevens te gebruiken.
Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaat- of donateurschap. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid, uitsluitend indien wij daartoe verplicht zijn.

5. Hoe beveiligen we gegevens.
Wij gaan zorgvuldig om met gegevens:

a. Beveiliging.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van gegevensdragers waarop gegevens zijn opgeslagen. Mocht, ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen, toch sprake zijn van een datalek, dan zullen wij handelen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften daaromtrent.

b. Geheimhouding.
We gaan zorgvuldig om met gegevens die ons zijn toevertrouwd. Alleen daartoe bevoegde bestuursleden mogen gegevens inzien en verwerken.

 

6. Hoe lang bewaren we gegevens.
Voor het bewaren van persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moeten houden. Persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of sponsorschap en adverteerderschap.

7. Toestemming.
Als we gegevens verwerken op basis van gegeven toestemming, kan deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer ingetrokken worden.

8. Met wie kunnen we gegevens delen.
Stichting Triskontakten, Zwijndrecht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is, b.v. voor het verzenden van het TrisBlad of t.b.v. de bestelling uit de Trisshop. Soms zijn wij wettelijk verplicht gegevens door te geven aan de overheid.

9. Wat zijn uw rechten.


a. Gegevens inzien of verbeteren.
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar contact@triskontakten.nl onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; de toestemming voor het verwerken is ingetrokken; er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

c. Beperking van de verwerking.
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit).
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

e. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen.
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij via email verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.

10. E-mail, social media en Google.
Wij maken geen gebruik van het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame uitingen via e-mail. Indien wij u een e-mail sturen is dit een persoonlijk gericht bericht. Bij een e-mail aan een meerdere personen zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Het eigen gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen.

11. Aanpassing van de privacyverklaring.
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten, in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

12. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van Stichting Triskontakten. Stuur een mail naar contact@triskontakten.nl of een brief naar de secretaris van Stichting Triskontakten. Het postadres is op onze website gepubliceerd. Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via contact@triskontakten.nl

 

Zwijndrecht, 24 mei 2018 

bottom of page